Shpallje

Konkurse & Njoftime

Konkurset dhe njoftimet e reja në Trepça Sh.a.

Konkurse të brendshme
 • Mitrovicë

 1. 1.
 2. Pozita: Drejtor i Shitjes
 3. Vendi i punës: Menaxhment
 4. Kohëzgjatja e kontratës: e pacaktuar
 5. Orari i punës: I plotë

 1. 2.
 2. Pozita: Zyrtar Përgjegjës (Kryesor) i Prokurimit
 3. Vendi i punës: Menaxhment
 4. Kohëzgjatja e kontratës: e pacaktuar
 5. Orari i punës: I plotë

 1. 3.
 2. Pozita: Shef i IT
 3. Vendi i punës: Departamenti i Burimeve Njerëzore (Menaxhment)
 4. Kohëzgjatja e kontratës: e pacaktuar
 5. Orari i punës: I plotë

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëKonkurs publik për Udhëheqës të Njësive Biznesore të ndërmarrjes Trepça Sh. A
 • Mitrovicë

 1. 1.
 2. Pozita: Udhëheqës i njësisë biznesore Miniera me Flotacion Stantërg
 3. Të përgjithshme: Kandidatët për këtë vend pune duhet të jenë persona me integritet, të cilët plotësojnë kushtet e kualifikimet, duhet të kenë përvojë të nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar

 1. 2.
 2. Pozita: Udhëheqës i njësisë biznesore Metalurgjia e Zinkut
 3. Të përgjithshme: Kandidatët për këtë vend pune duhet të jenë persona me integritet, të cilët plotësojnë kushtet e kualifikimet, duhet të kenë përvojë të nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar

 1. 3.
 2. Pozita: Udhëheqës i njësisë biznesore Industria Kimike
 3. Të përgjithshme: Kandidatët për këtë vend pune duhet të jenë persona me integritet, të cilët plotësojnë kushtet e kualifikimet, duhet të kenë përvojë të nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar

 1. 4.
 2. Pozita: Udhëheqës i njësisë biznesore Fabrika e pajimeve të Procesit
 3. Të përgjithshme: Kandidatët për këtë vend pune duhet të jenë persona me integritet, të cilët plotësojnë kushtet e kualifikimet, duhet të kenë përvojë të nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar

 1. 5.
 2. Pozita: Udhëheqës i njësisë biznesore Fabrika e Akumulatorëve
 3. Të përgjithshme: Kandidatët për këtë vend pune duhet të jenë persona me integritet, të cilët plotësojnë kushtet e kualifikimet, duhet të kenë përvojë të nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëLista Përfundimtare për kandidatin e suksesshëm për pozitën Drejtor të Elektro-Makinerisë në Njësinë Biznesore Miniera me Flotacion Trepça në Stan Tërg
 • Mitrovicë

Lista Përfundimtare për kandidatin e suksesshëm për pozitën Drejtor të Elektro-Makinerisë në Njësinë Biznesore Miniera me Flotacion Trepça në Stan Tërg

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëLista Përfundimtare për kandidatët e suksesshëm për pozitën Punëtorë në Minierë, në Njësinë Biznesore Miniera me Flotacion Stantërg.
 • Mitrovicë

Lista Përfundimtare për kandidatët e suksesshëm për pozitën Punëtorë në Minierë, në Njësinë Biznesore Miniera me Flotacion Stantërg.

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëLista definitive e kandidatëve për pozitën Punëtorë në Minierë, në Njësinë Biznesore Miniera me Flotacion Trepça Stantërg
 • Mitrovicë

Komisioni i përzgjedhjes sipas nenit 10 paragrafi 8 i udhëzimit administrative MPMS 07/17 pas shqyrtimit të vërejtjeve eventuale dhe korigjimit të rezultateve të testit me shkrim përpilon listen definitive me renditje të pikëve të fituara për pozitën Punëtorë në Minierë, në Njësinë Biznesore Miniera me Flotacion Trepça Stantërg.

Intervista do të mbahet me datën 25.07.2023 duke filluar nga ora 10:00 në zyret e Menaxhmentit të Trepça sh.a. PIM.

Testi me shkrim ka pasur gjithsej 100 pikë, për t'u kualifikuar për intervistë kandidatët është dashur të marrin minimumi 50 pikë.

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëLista e kandidatëve të suksesshëm për pozitën Drejtor i Zyrës së Shitjes dhe Drejtor i Flotacionit në Njësinë Biznesore Miniera me Flotacion Trepça Stantërg
 • Mitrovicë

Lista e kandidatëve të suksesshëm për pozitën Drejtor i Zyrës së Shitjes dhe Drejtor i Flotacionit në Njësinë Biznesore Miniera me Flotacion Trepça Stantërg

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëKonkurse të brendshme
 • Mitrovicë

 1. 1.
 2. Pozita: Drejtor i Departamentit të shërbimit teknik, gjeodezik dhe përgaditjes në minierë
 3. Vendi i punës: Njësia Biznesore Minierat me Flotacion Stantërg
 4. Kohëzgjatja e kontratës: Tri (3) vite
 5. Orari i punës: I plotë

 1. 2.
 2. Pozita: Drejtues i sigurisë dhe mbrojtjes në punë
 3. Vendi i punës: Njësia Biznesore Minierat me Flotacion Stantërg
 4. Kohëzgjatja e kontratës: Tri (3) vite
 5. Orari i punës: I plotë

 1. 3.
 2. Pozita: Drejtor Teknik
 3. Vendi i punës: Njësia Biznesore Minierat me Flotacion Stantërg
 4. Kohëzgjatja e kontratës: Tri (3) vite
 5. Orari i punës: I plotë

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëKonkurse të brendshme
 • Mitrovicë

 1. 1.
 2. Pozita: Drejtor i Departamentit për hulumtime dhe investime
 3. Vendi i punës: Njësia Biznesore Minierat me Flotacion Stantërg
 4. Kohëzgjatja e kontratës: Tri (3) vite
 5. Orari i punës: I plotë

 1. 2.
 2. Pozita: Drejtor i Elektro Makinerisë
 3. Vendi i punës: Njësia Biznesore Minierat me Flotacion Stantërg
 4. Kohëzgjatja e kontratës: Tri (3) vite
 5. Orari i punës: I plotë

 1. 3.
 2. Pozita: Drejtor i Prodhimit
 3. Vendi i punës: Njësia Biznesore Minierat me Flotacion Stantërg
 4. Kohëzgjatja e kontratës: Tri (3) vite
 5. Orari i punës: I plotë

 1. 4.
 2. Pozita: Drejtor i Shërbimeve të Përbashkëta
 3. Vendi i punës: Njësia Biznesore Minierat me Flotacion Stantërg
 4. Kohëzgjatja e kontratës: Tri (3) vite
 5. Orari i punës: I plotë

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëNjoftim për kandidatët që kanë aplikuar për konkursin e shpallur me nr.3101 të datës 06.06.2023 për pozitën Punëtorë në Minierë në Njësinë Biznesore Minierat me Flotacion Trepça Stantërg
 • Mitrovicë

Kandidatët të cilët kanë aplikuar në konkursin e shpallur me nr.3101 të datës 06.06.2023 për pozitën Punëtorë në Minierë në Njësinë Biznesore Minierat me Flotacion Trepça Stantërg ftohen në test me shkrim me datën 10.07.2023 në ora 10:00
Adresa: Universiteti "Isa Boletini" Mitrovicë, Rr. Ukshin Kovaqica.

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëKonkurs i brendshëm
 • Mitrovicë

 1. Pozita: Drejtor i Zyrës së Shitjes
 2. Vendi i punës: Menaxhment
 3. Kohëzgjatja e kontratës: e pacaktuar
 4. Orari i punës: I plotë

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëKonkurs i brendshëm
 • Mitrovicë

 1. Pozita: Drejtor i Flotacionit
 2. Vendi i punës: Njësia Biznesore Minierat me Flotacion Trepça Stantërg
 3. Kohëzgjatja e kontratës: në periudhë të caktuar (3 vjeçare me mundësi vazhdimi)
 4. Orari i punës: I plotë

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëDhënie me qira e një pjese të Parcelës me Numër: P-71208128-01090-15
 • Mitrovicë

 1. Dhënie me qira e një pjese të Parcelës me Numër: P-71208128-01090-15 në njësisë biznesore Industria Kimike.

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëKonkurs
 • Mitrovicë

 1. Pozita: Punëtor në minierë 60 pozita
 2. Vendi i punës: Njësia Biznesore Minierat me Flotacion Trepça Stantërg
 3. Kohëzgjatja e kontratës: në periudhë të caktuar (1 vjeçare me mundësi vazhdimi)
 4. Orari i punës: I plotë

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëLista përfundimtare për kandidatët e sukseshëm për pozitën Inxhinier të Energjetikës dhe Elektricist
 • Mitrovicë

 • Lista përfundimtare për kandidatët e sukseshëm për pozitën Inxhinier të Energjetikës të diplomuar në Trafostacion
 • Lista përfundimtare për kandidatët e sukseshëm për pozitën Elektricist në njësinë Biznesore Miniera me Flotacion Stantërg

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëKonkurs i brendshëm për Punëtor në Minierë
 • Mitrovicë

 • Konkurs i brendshëm për Punëtor në Minierë (60 pozita) - Miniera me Flotacion Trepça Stantërg
 • Konkurs i brendshëm për Punëtor në Minierë (30 pozita) - Miniera me Flotacion Kishnicë dhe Artanë

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëLista përfundimtare për kandidatën e suksesshme për pozitën Zyrtar Çertifikues në Departamentin e Financave
 • Mitrovicë

 • Lista përfundimtare për kandidatën e suksesshme për pozitën Zyrtar Çertifikues në Departamentin e Financave

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëKonkurs për plotësimin e vendeve të lira
 • Mitrovicë

 • Zyrtar çertifikues në Departamentin e Financave
 • Inxhinier të elektro teknikës, energjetikës dhe elektricistë

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëLista e kandidatëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për intervistë për pozitën Zyrtar Certifikues në Departamentin e Financave

Lista e kandidatëve me rezultatet e arritura nga Testi me shkrim të mbajtur me datë 08.03.2023

Njoftim për sqarimin e opinionit publik për konkursin e datës 07.02.2022

Njoftim për dhënie të kontratës
 • Mitrovicë

 • Njoftim për dhënie të kontratës: T-23-01 dhe T-23-02

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëKonkurs i brendshëm për Ndihmës Xehetarë
 • Mitrovicë

 • Konkurs i brendshëm për Ndihmës Xehetarë (40 pozita)

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëDhënie me qira e depos së koncentratit të zinkut në njësinë biznesore
 • Mitrovicë

 1. Dhënie me qira e depos së koncentratit të zinkut në njësinë biznesore

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëKonkurs i brendshëm për zyrtar administrativ
 • Mitrovicë

 • Konkurs i brendshëm për zyrtar administrativ

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëDhënie me qira e zyrës në Terminalin doganor dhe depos në Metalurgjinë e Zinkut
 • Mitrovicë

 • Dhënie me qira e zyrës në Terminalin doganor dhe depos në Metalurgjinë e Zinkut

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëNjoftim për praktikantët
 • Mitrovicë

 • Praktikantët e grupit të II dhe të III

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëKonkurs - Mjek në qendrën e mjekësisë së punës
 • Mitrovicë

 • Mjek në qendrën e mjekësisë së punës

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëDhënie me qira e fushës së futbollit - Kishnicë
 • Mitrovicë

 • Dhënie me qira e fushës së futbollit - Kishnicë

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëNjoftim për anulim të konkurseve
 • Mitrovicë

 • Njoftim për anulim të konkurseve

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëDhënie me qira e zyrave ne Terminalin doganore dhe depos në Industrinë baterive
 • Mitrovicë

 • Dhënie me qira e zyrave ne Terminalin doganore dhe depos në Industrinë baterive

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëAnulim konkursi për Drejtor Teknik në Njësinë Biznesore Minierat me Flotacion Trepça Stantërg
 • Mitrovicë

 • Anulim konkursi për Drejtor Teknik në Njësinë Biznesore Minierat me Flotacion Trepça Stantërg

Shkarko dokumentet e nevojshme të listuara më poshtëProkurimi
Prej datës 01.01.2019, të gjitha procedurat e prokurimit (vlera te vogla, te mesme dhe te mëdha), përveç atyre minimale dhe/ose procedurave te cilat nuk mund te zhvillohen përmes platformës, zhvillohen vetëm në formën elektronike. Për me shume:e-prokurimi
Kontakti
Na kontaktoni në email adresën e mëposhtme:
contact@trepcasha.com
Parku Industrial
40000
Mitrovicë Kosovë