Raportet vjetore

Raporti vjetor është një raport gjithëpërfshirës për aktivitetet e Ndërmarrjes Trepça Sh.A. dhe të performancës përgjatë vitit 2021. Ky raport siguron për Qeverinë e Republikës së Kosovës dhe grupet e tjera të interesit vlerësime të ekuilibruara dhe të kuptueshme për performancën e Ndërmarrjes Trepça Sh.a përgjatë vitit 2021 dhe perspektivat e saj në të ardhmen.

Prokurimi
Prej datës 01.01.2019, të gjitha procedurat e prokurimit (vlera te vogla, te mesme dhe te mëdha), përveç atyre minimale dhe/ose procedurave te cilat nuk mund te zhvillohen përmes platformës, zhvillohen vetëm në formën elektronike. Për me shume:e-prokurimi
Kontakti
Na kontaktoni në email adresën e mëposhtme:
contact@trepcasha.com
Parku Industrial
40000
Mitrovicë Kosovë